Prohlášení o ochraně osobních údajů

Datum účinnosti: 25. květen 2018

bodykey by NUTRILITETM 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje, jak společnost Amway Česká republika a Slovensko, s.r.o., Jankovcova 1596/14a, 170 00 Praha 7 - Holešovice, 171 00 Praha 7 (dále jen „Amway“), používá osobní údaje, které shromažďuje nebo získává od uživatelů (dále jen „Uživatelé“) bodykey by NUTRILITETM programu na snížení hmotnosti (dále jen „program bodykey“).  Popisují, jak můžeme shromažďovat nebo získávat Vaše osobní údaje, jaké druhy osobních údajů můžeme shromažďovat, jak užíváme, sdílíme a chráníme tyto údaje, jak dlouho tyto údaje uchováváme, jaká jsou Vaše práva a jak nás můžete kontaktovat ohledně naší praxe v oblasti ochrany osobních údajů.

Jak můžeme shromažďovat nebo od Vás získávat Vaše osobní údaje

Registrace. Shromažďujeme Vaše osobní údaje prostřednictvím registračního formuláře a formuláře „Návrh mého plánu“, který vyplňujete a posíláte elektronicky prostřednictvím internetových stránek programu bodykey („Internetové stránky“), když se chcete připojit k bodykey programu na snížení hmotnosti.

Přihlášení jako Uživatel. Když jste přihlášeni na Internetových stránkách jako Uživatel, můžeme shromažďovat Vaše osobní data, např. když si aktualizujete své osobní údaje.

Kontaktování naší společnosti. Můžete se také rozhodnout, že nám své osobní údaje a další informace sdělíte prostřednictvím různých komunikačních kanálů, např. prostřednictvím elektronické pošty, telefonu nebo online formulářů.

Používáme také cookies nebo podobné technologie, které v průběhu otevírání, prohlížení a používání Stránek shromažďují určité informace o vašem způsobu práce s nimi.  Cookie je datový soubor umístěný v počítači nebo mobilním zařízení používaném k návštěvě webových stránek. Umisťování cookies na vaše zařízení neumožňujeme třetím stranám. Dokud se k našim službám nepřihlásíte, vaše údaje zůstávají anonymní a žádné z poskytovaných informací nemůžeme spojit přímo s vámi. Dále uvedená tabulka obsahuje přehled námi používaných cookies a důvody jejich používání.

·        Následující cookie není pro fungování našich Internetových stránek nezbytné a obecně se používá k poskytování, údržbě a zlepšování našich služeb. 

 Název cookie

 Účel

 Google Analytics

 Toto cookie se používá ke shromažďování informací o používání našich Internetových stránek návštěvníky. Veškeré údaje shromažďované prostřednictvím tohoto cookie jsou anonymní a nejsou specifické pro daného uživatele. Mezi tyto informace patří počet návštěvníků stránek, odkud návštěvníci pocházejí a které stránky prohlíželi.

 

Cookies můžete v nastavení svého prohlížeče zakázat (například v nabídce „Nastavení“, „Možnosti“ nebo „Možnosti internetu“ ve Vašem prohlížeči).  Vezměte však na vědomí, že některé vlastnosti Internetových stránek nemusejí řádně fungovat, pokud jim zakážete používat cookies. 

Jaké druhy osobních údajů můžeme shromažďovat

Můžeme shromažďovat následující osobní údaje:

·        kontaktní údaje (např. jméno, poštovní nebo e-mailovou adresu, číslo faxu a telefonní číslo)

·        pohlaví, věk

·        rodinný stav, pracovní úvazek (např. plný, částečný)

·        tělesné míry (např. výška, hmotnost)

·        cílová hmotnost

·        uživatelské jméno, heslo

·        bodykey unikátní kód

·        preferované potraviny

·        informace o tělesné aktivitě

·        zprávy ostatním Uživatelům Internetových stránek

·        preferované způsoby komunikace

·        používání internetových stránek, IP adresa, typ prohlížeče a operačního systému.

Ve výjimečných případech můžeme shromažďovat i jiné osobní údaje. Pokud budeme potřebovat zpracovat tyto osobní údaje o Vás, ujistíme se, že pro tento krok existují platné právní důvody (např. Váš výslovný souhlas).

Jak používáme shromažďované osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, který je nezbytný (i) k plnění vaší dohody s námi nebo k vykonání vámi požadovaných činností před uzavřením vaší dohody s námi; (ii) k naplnění našich zákonných povinností; nebo (iii) pro účely našich oprávněných zájmů, a to včetně provozování, vyhodnocování a zlepšování našich služeb; vlastní ochrany a ochrany ostatních před podvody, neoprávněnými transakcemi, nároky a dalšími závazky; a k zajišťování shody se zásadami a politikami společnosti a oborovými standardy. U společností jako je Amway, které provozují globální obchodní činnost, je zpracování osobních údajů zákazníků pro interní administrativní účely všeobecně rovněž považováno za oprávněný zájem. Tak, jak to požadují právní předpisy, jsme pečlivě zvážili rovnováhu našich oprávněných obchodních zájmů vůči vašim právům na ochranu údajů. 

 

Osobní údaje, které od vás získáme, zpracováváme především pro tyto účely:

·        ke správě Vaší registrace

·        k vytvoření a správě Vašeho online účtu a vyřizování Vašich dotazů

·        k poskytování doporučení v oblasti výživy a cvčení

·        ke komunikaci s Vámi

·        k navázání styku mezi Vámi a ostatními Uživateli, popř. návštěvníky Internetových stránek (v závislosti na nastavení Vašeho profilu)

·        k usnadnění Vašeho používání Internetových stránek pomocí cookies (např. k zapamatování přihlašovacích údajů)

·        ke zdokonalování Internetových stránek včetně sledování a monitorování způsobu používání Internetových stránek prostřednictvím cookies, k diagnostice problémů našeho softwaru nebo hardwaru

·        k prosazování smluvních podmínek.

Jak sdílíme osobní údaje

 

Amway vaše osobní údaje neprodává, nikomu je dočasně neposkytuje ani s nimi neobchoduje. Amway sdílí vaše osobní údaje s:

 

·       subjekty v rámci skupiny Amway, které mají přiměřenou potřebu nebo u nichž má Amway přiměřený zájem na sdílení příslušných osobních údajů;

·       VPA pro umožnění komunikace v souvislosti s výrobky, službami nebo objednávkami vztahujícími se k podnikání společnosti Amway;

·       poskytovateli řešení v oblasti infrastruktury, platforem nebo SAS (software jako služba), softwarových vývojových služeb, služeb údržby informačních systémů, služeb správy záznamů nebo marketingových služeb, a to v rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“) nebo mimo něj; a

·       státními orgány nebo dalšími třetími stranami, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud je to přiměřeně třeba k ochraně práv, právních zájmů, majetku nebo bezpečnosti, a to našich vlastních nebo ostatních osob a subjektů.

Jak chráníme osobní údaje

Uplatňujeme příslušná bezpečnostní opatření a používáme technické a organizační zabezpečení určené na ochranu Vámi poskytovaných osobních údajů proti náhodnému, nezákonnému nebo neoprávněnému zničení, ztrátě, pozměnění, přístupu, zveřejnění nebo použití.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme

Osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, dokud je to nezbytné pro naplnění účelu, pro který údaje shromažďujeme (viz výše pod „Jak používáme shromážděné osobní údaje“), nevyžaduje-li zákon jinak. Prosím spojte se s námi s využitím níže uvedených kontaktních údajů, máte-li dotazy ohledně našich postupů pro uchovávání údajů. 

Odkazy na další internetové stránky

Internetové stránky mohou obsahovat odkazy na internetové stránky provozované třetími stranami, jejichž praxe v oblasti informací a ochrany osobních údajů se od naší liší. Neneseme odpovědnost za praxi v oblasti informací a ochrany osobních údajů uplatňovanou takovými třetími stranami. Doporučujeme Vám, abyste si přečetli Prohlášení o ochraně osobních údajů na všech internetových stránkách třetích stran, než tyto internetové stránky použijete nebo než poskytnete jakékoli osobní údaje nebo jakékoli jiné informace na takových internetových stránkách nebo jejich prostřednictvím.

Aktualizace tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Amway si vyhrazuje právo toto Prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoli změnit. Pokud Prohlášení o ochraně osobních údajů změníme, budeme aktualizovat datum účinnosti a tyto změny nabudou účinnosti k datu jeho zveřejnění.

Vaše práva

Vaše práva na základě platné legislativy mohou zahrnovat přístup k osobním údajům o vás, které zpracováváme, právo na opravu nebo výmaz těchto osobních údajů, právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, jakož i právo na přenositelnost údajů. Pokud jsme získali váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Takovým odvoláním není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Pro uplatnění těchto práv je třeba, abyste podali písemnou žádost s využitím našich níže uvedených kontaktních údajů. Nejste-li spokojeni s tím, jak nakládáme s vaší žádostí, můžete podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Máte rovněž právo kdykoli vznést námitku s ohledem na zpracování vašich osobních údajů, které je založeno na oprávněných zájmech společnosti Amway. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, máte právo vznést proti takovému zpracování kdykoli námitku, včetně námitky proti profilování, pokud se týká přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

Jak nás kontaktovat

Máte-li v souvislosti s tímto prohlášením nebo oznámením o ochraně osobních údajů pro webové stránky/cookies jakékoli připomínky nebo dotazy, přejte-li si aktualizovat informace, které o vás máme, nebo uplatnit svá práva, můžete kontaktovat svou místní pobočku prostřednictvím kontaktního formuláře https://www.amway.cz/visitor-contact-form nebo formou dopisu Amway Česká republika a Slovensko, s.r.o., Jankovcova 1596/14a, Holešovice, Prague 7, Postal Code: 170 00. Můžete také kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, a to e-mailem (privacy@amway.com) nebo dopisem (Data Protection Officer, Benzstrasse 11 b-c, 82178 Puchheim, Německo).

Pokud máte nějaké připomínky nebo dotazy k tomuto Prohlášení o ochraně osobních údajů, pokud byste chtěli aktualizovat údaje, které o Vás máme k dispozici, nebo uplatnit svá práva, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese místní pobočky Amway cz_obchodni@amway.com prostřednictvím kontaktního formuláře. Můžete rovněž napsat na adresu: Amway Česká republika a Slovensko, s.r.o.
Jankovcova 1596/14a
170 00 Praha 7 – Holešovice, 171 00 Praha 7.