Podmínky používání

Zde najdete nejdůležitější informace o podmínkách používání programu bodykey by NUTRILITETM.

Nákupem bodykey Soupravy získají obchodní partneři, popř. zákazníci společnosti Amway, bezplatný přístup k online platformě Můj bodykey trenér.

Společnost Amway je oprávněna k provozování internetových stránek na základě vlastního uvážení ze závažných důvodů kdykoli a bez předchozího upozornění přerušit, popř. omezit či ukončit přístup uživatele na internetové stránky.

Používáním těchto internetových stránek souhlasíte s tím, že budete těmito Podmínkami používání právně vázán a budete se jimi řídit. Pokud nebudete tyto Podmínky používání dodržovat, vyhrazujeme si právo případně ukončit platnost Vašeho hesla, uživatelského účtu, popř. přístupu k těmto internetovým stránkám (nebo jejich části). Dle svého uvážení a bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti z naší strany můžeme kterýkoli aspekt internetových stránek zrušit, upravit nebo změnit, mimo jiné včetně (i) omezení dostupnosti internetových stránek, (ii) omezení povolené míry jejich využívání a (iii) omezení nebo ukončení práva každého uživatele používat internetové stránky. Souhlasíte s tím, že jakékoli ukončení nebo zrušení Vašeho přístupu nebo používání internetových stránek může být provedeno bez předchozího upozornění. Souhlasíte s tím, že pokud nebudete ustanovení těchto Podmínek používání s výjimkou případů, kdy můžeme čas od času stanovit jinak, dodržovat, můžeme Váš uživatelský účet a veškeré související informace a soubory ve Vašem uživatelském účtu okamžitě zablokovat nebo smazat, popř. Vám zabránit v jakémkoli dalším přístupu k těmto informacím, popř. souborům, nebo našim internetovým stránkám. Dále souhlasíte s tím, že vůči Vám ani vůči žádné třetí straně neneseme odpovědnost za jakékoli ukončení nebo zrušení Vašeho přístupu nebo používání našich internetových stránek.

V zásadě platí, že nakládání se všemi údaji shromážděnými společností Amway v rámci programu bodykey by NUTRILITE podléhá přísným směrnicím týkajícím se ochrany osobních údajů. Všechny osoby, které se podílejí na provozování programu, jsou vázány mlčenlivostí a nebudou žádné uživatelské údaje předávat třetím stranám. Společnost Amway bude tyto údaje uchovávat po dobu Vaší účasti v programu bodykey a také do vypršení platnosti jakýchkoli záručních práv, a to v souladu se zákonnými požadavky na jejich uchovávání. Přečtěte si prosím také prohlášení o ochraně osobních údajů na našich internetových stránkách.

Zdravotní stav

Účastník nesmí trpět žádným zdravotním problémem, který by podle mínění lékaře částečně nebo zcela vylučoval jeho účast v programu bodykey a jeho modulech. Účast závisí na poskytnutí pravdivých informací při shromažďování osobních údajů.

V závislosti na povaze internetové komunikace by měla být splněna následující podmínka: o tom, zda a do jaké míry jsou pro účastníka sestavené programy a doporučení z hlediska jeho zdravotního stavu vhodné, může na základě osobní konzultace rozhodnout pouze jeho lékař.

Nejedná se o náhradu konzultace s lékařem

Poradenství poskytované v rámci programu bodykey vychází z nejnovějších poznatků vědy a techniky. Autoři a odborníci věnují maximální péči předávání získaných informací srozumitelnou formou.

Tyto informace nesmějí být chápany jako náhrada konzultací nebo léčebných postupů poskytovaných kvalifikovaným lékařem. Nemohou za žádných okolností nahradit doporučení lékaře. Obsah těchto internetových stránek není určen ani ke stanovení nezávislé diagnózy nebo zahájení léčby. Poskytované informace stejně tak nelze chápat jako požadavek na podstoupení nebo nepodstoupení specifické léčby možného onemocnění. Diagnózu nebo způsob léčby případného onemocnění nebo jiných obtíží je možno stanovit pouze po konzultaci s lékařem. Poskytované informace nesmějí být kromě toho nikdy chápany jako doporučení k léčbě nebo vlastnímu stanovení diagnózy ve vztahu k možnému onemocnění nebo jiným obtížím.

Před zahájením jakéhokoli redukčního nebo cvičebního programu, a to včetně programu bodykey by NUTRILITE, byste se o takovém záměru měli poradit se svým lékařem. To je naprosto nezbytné v případě, že trpíte jakýmikoli zdravotními obtížemi, které vyžadují pravidelnou lékařskou péči nebo dohled.

Nezletilí a lidé s BMI nižším než 18,5 jsou z programu bodykey by NUTRILITE™ vyloučeni. Těhotné a kojící ženy a lidé s BMI nad 30 by měli svou účast v programu bodykey by NUTRILITE konzultovat s lékařem. Upozorňujeme, že společnost Amway z účasti v programu na snížení hmotnosti automaticky vyloučí těhotné a kojící ženy, kterým neschválil účast jejich lékař.

Dodržujte dietní, popř. cvičební plán programu bodykey uvedený v online programu a bez předchozí konzultace s lékařem neměňte ani nenahrazujte složení stravy, popř. skladbu cvičení.

Pokud se u Vás při plnění programu bodykey, včetně cvičení, vyskytne jakákoli forma fyzických obtíží, např. bolest, velká únava, nevolnost, závrať nebo jiný nežádoucí zdravotní problém, program přerušte a obraťte se na svého lékaře.

Společnost Amway se zříká jakékoli odpovědnosti v případech, kdy v rozporu s výslovným účelem poskytovaných informací dojde k jejich zneužití ke stanovení vlastní diagnózy nebo vlastního způsobu léčby. Totéž platí v případě, že k nezbytné konzultaci s lékařem nedojde v důsledku poskytnutých informací. Společnost Amway se zříká jakékoli odpovědnosti za zpřístupněný obsah, pokud se ovšem nejedná o případ úmyslné dezinformace nebo dezinformace v důsledku hrubé nedbalosti. Vzhledem k obecné povaze poskytovaných informací se společnost Amway zříká odpovědnosti v případech běžné nedbalosti.

Používání „Sítě přátel“

Síť přátel funguje jako komunita, v níž se mohou uživatelé navzájem „sledovat“ a také mezi sebou komunikovat prostřednictvím zpráv s cílem získat větší motivaci k dodržování diety prostřednictvím sociálního kontextu a pozitivního „tlaku“. Chce-li se uživatel stát součástí „Sítě přátel“, může pomocí vyhledávací funkce vyhledávat jiné uživatele (potenciální přátele) a poté konkrétní osobu požádat, zda se nechce stát jeho přítelem.

Po přidání a potvrzení kontaktu si mohou připojení „přátelé“ prohlížet ostatní soukromé profily s příslušnými údaji o průběhu hubnutí a mohou být upozorněni na dosažení určitého cíle. Všechny kontakty a pozvánky (stávající přátelé, mé vlastní pozvánky a obdržené pozvánky) je možno spravovat na zvláštní stránce.

Profily jsou přístupné jen tehdy, pokud byl kontakt potvrzen a přidán! V opačném případě jsou uživatelské profily pro ostatní uživatele neviditelné.

Komunikace mezi uživateli je soukromá a společnost Amway ji nebude sledovat. Uživatelé jsou zodpovědní za veškerý obsah, který ve své síti přátel zveřejňují a sdílí. Pokud chce uživatel odebrat některého ze svých přátel, můžete ho ze své sítě jednoduše odstranit, aniž by o tom bylo takové osobě zasláno oznámení.

Komentáře a příspěvky:

  • by se měly týkat témat, jako jsou potraviny, strava nebo cvičení;
  • by v žádném případě neměly porušovat cizí práva nebo zákony nebo představovat neetické chování;
  • by v žádném případě neměly mít reklamní, ideologickou nebo náboženskou povahu.

Uživatelé nesou výhradní odpovědnost za to, že obsah, který zveřejňují/sdílí, neporušuje práva třetích stran. Pokud nějaká třetí strana vznese vůči společnosti Amway nárok v souvislosti s porušováním cizích práv, je osoba, která příslušný obsah zveřejnila, povinna společnost Amway v plném rozsahu zprostit jakéhokoli nároku na odškodnění, který z toho může plynout. Společnost Amway není v žádném případě zodpovědná za jakékoli zneužití, vyzrazení nebo sdílení vyměňovaných sdělení či jiného obsahu, k němuž mají uživatelé přístup.